ผบก.น. 9 ประชุม ผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัยที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ บก.น.9

วันที่ 29 ม.ค.62 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ. เศกสิทธิ์ สุภาอ้วน รองS__19767421 S__19767422 S__19767423 S__19767424 S__19767425 S__19767426 S__19767428 S__19767430 S__19767431 S__19767432 S__19767433 S__19767434 S__19767435 S__19767436 S__19767437 S__19767438 S__19767439 S__19767440 ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับพ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ที่กำหนดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจากนายทะเบียน และทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานฝึกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรองตามกฎหมาย ซึ่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ได้ยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยฯ ไว้ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ได้รับการผ่อนผันเป็นเวลา 3 ปี นับแต่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และจะครบกำหนด 3 ปี ในวันที่ 3 มีนาคม 2562 พร้อมประชาสัมพันธ์สถานที่ฝึกอบรมฯ ของภาครัฐ และเอกชน ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย ทราบและแจ้งให้พนักงานรักษาความปลอดภัยในสังกัดของบริษัทฯรีบดำเนินการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยฯ ให้ครบทุกคน ก่อนวันที่ 3 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ ผู้ประกอบธุรกิจ รปภ. เร่งรัดให้พนักงาน รปภ.ของตนที่ยังไม่ผ่านการอบรม เข้ารับการอบรมตามสถานฝึกอบรมของรัฐและเอกชน