Download

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตร.  วันที่ 6 มี.ค.63

แบบรายงาน ตร. ปีงบประมาณ 2563  วันที่ 6 มี.ค.63

เอกสารเกี่ยวกับโครงการ QR CODE

ฟอร์มการกำหนดภารกิจของแต่ละสายงาน วันที่ 27/5/2558

ตัวอย่างรูปแบบตารางการปฏิบัติงาน  วันที่ 22/5/2558

สามารถส่งไฟล์เอกสารต่างๆได้ที่ officemetro9@gmail.com