ข้อมูลทั่วไป

ประวัติกองบังคับการตำรวจนครบาล ๙

ได้มีการปรับโครงสร้างตามพระราชกฤษฏีกา แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ

กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ.๒๕๓๖ ยุบเลิกกกองกำกับการตำรวจนครบาล ๑ ถึง ๑๙ และกิ่ง

สถานีตำรวจนครบาล ในกองบังคับการตำรวจนครบาลเหนือ ,ใต้ และธนบุรี โดยได้ยกฐานะ

ของสถานีตำรวจให้เป็นกองกำกับการ โดยมีผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี ยกเว้นสถานีตำรวจที่

มีความรับผิดชอบไม่มาก ก็จะมีเพียงรองผู้กำกับการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสถานี

จนกระทั่งได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๐ได้ยุบเลิก

กองบังคับการตำรวจนครบาลเหนือ ,ใต้ และธนบุรี และจัดตั้งกองบังคับการขึ้นใหม่ เป็นกองบังคับการตำรวจนครบาล

๑ ถึง ๙ รวม ๙กองบังคับการโดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นต้นมา

ปัจจุบัน

กองบังคับการตำรวจนครบาล ๙ ตั้งอยู่ที่ ๙๐๓ ซอยพระรามที่ ๒ ซอย ๔๓ แขวงบางมด เขตจอมทอง, กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๕๐

มีสถานีตำรวจนครบาลในสังกัดทั้งหมด ๑๐ สถานี ประกอบไปด้วย

๑.สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม

๒.สถานีตำรวจนครบาลแสมดำ

๓.สถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเล

๔.สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน

๕.สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ

๖.สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

๗.สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม

๘.สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม

๙.สถานีตำรวจนครบาลหนองค้างพลู

๑๐.สถานีตำรวจนครบาลบางบอน

office_bkn9