ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.พงศ์อานันต์  คล้ายคลึง
ผบก.น.๙
พ.ต.อ.พรชัย  ชลอเดช
รอง ผบก.น.๙
พ.ต.อ.อนุวัตร  สุวรรณภูมิ
รอง ผบก.น.๙
พ.ต.อ.ภูวนาถ  ฤทธาเวช
รอง ผบก.น.๙
พ.ต.อ.ธนันท์ธร  รัตนสิทธิภาคย์
รอง ผบก.น.๙
พ.ต.อ.เศกสิทธิ์  สุภาอ้วน
รอง ผบก.น.๙
พ.ต.อ.ไพฑูรย์  พิทักษ์ธรรม
รอง ผบก.น.๙
พ.ต.อ.ธีระชัย  เด็ดขาด
รอง ผบก.น.๙