ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.พงศ์อานันต์  คล้ายคลึง
ผบก.น.๙
พ.ต.อ.นครินทร์  สุคนธวิท
รอง ผบก.น.๙
นครบาล 9-2
พ.ต.อ.พรชัย ชลอเดช
รอง ผบก.น.๙
นครบาล 9-3
พ.ต.อ.อนุวัตร  สุวรรณภูมิ
รอง ผบก.น.๙
นครบาล 9-4
พ.ต.อ.ภูวนาถ  ฤทธาเวช
รอง ผบก.น.๙
นครบาล 9-5
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์
รอง ผบก.น.๙
นครบาล 9-6
พ.ต.อ.เศกสิทธิ์  สุภาอ้วน
รอง ผบก.น.๙
นครบาล 9-7
พ.ต.อ.ไพฑูรย์  พิทักษ์ธรรม
รอง ผบก.น.๙