วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เคร่งครัดวินัย รับใช้ประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม

นโยบายบริหารราชการ

๑.สนองตอบนโยบายของ ตร.และ บช.น.

   ๑.๑. ปกป้องเทิดทูลและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

   ๑.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับ

   ๑.๓ ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด

   ๑.๔ พิทักษ์รับใช้บริการประชาชนในทุกมิติทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการอำนวยความยุติธณรมเพื่อให้ตำรวจเป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้อย่างแท้จริง

   ๑.๕. อำนวยการจัดการจราจรอย่างเป็นระบบทันสมัยปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

   ๑.๖ บริหารจัดการให้ตำรวจดำรงชีพได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและเป็นที่รักของประชาชน

   ๑.๗ เตรียมความพร้อมสูงสุดเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๒. มุ่งมั่นพัฒนาในทุกลักษณะงานสู่ความเป็นเลิศ เน้นสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาเพื่อให้เป็นที่รักของประชาชน

๓. สร้างเครือข่ายการทำงานแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชน และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฎิบัติงาน

๔. สร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว เน้นด้านสวัสดิการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพและยึดมั่นในระบบธรรมาภิบาล